www.atlante.ee isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Atlante Autoteenindus (registrikood 10984701) asukohaga Jaama 143, Tartu, tel 5100555 ja e-post: info@atlante.ee. OÜ Atlante Autoteenindus kogub ja töötleb teenuse osutamiseks teie isikuandmeid.

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta. Muutmise korral teavitame teid sellest.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja elukoha aadress
kliendi sõiduki registri- ja kere number, tehnilised andmed
kliendi maksetega seotud andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi poolt tellitud kaupade müümiseks või teenuse osutamiseks ning kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Mootorsõidukile hooldusteenuste osutamiseks, sh mootorsõiduki seisukorra fikseerimiseks, mootorsõidukil esinenud probleemide või puuduste avastamiseks, uurimiseks ning kõrvaldamiseks. Mootorsõidukiga seotud toote, teenuse või varuosaga seonduvalt teiega ühenduse võtmiseks. Uudiskirjade, personaalsete pakkumiste edastamiseks ja kampaaniatest teavitamiseks. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Seadusest tuleneva mis tahes muu kohustuse järgimiseks.

Isikud, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse klienditeenindajatele tellimuste täitmiseks. Ostude, ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Me võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele nagu näiteks haldussüsteemide pakkujale, õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale või isikule, kes osutab meile teenust (nt IT-teenus). Me oleme teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse OÜ Atlante Autoteeninduse serveris, mis asub Eesti Vabariigis. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on OÜ Atlante Autoteeninduse töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.
OÜ Atlante rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda meie klienditeenindaja vahendusel. Kliendil on õigus nõuda vastutaval töötlejal teda puudutavate ebaõigete faktidel põhinevate isikuandmete parandamist. Vastutav töötleja on isikuandmete parandamise korral kohustatud parandamisest ja paranduse sisust viivitamata teavitama pädevat asutust, kellelt on ebaõiged isikuandmed saadud. Küsimused esitada e-posti aadressile info@atlante.ee.

Nõusoleku tagasivõtmine ja isikuandmete töötlemise piiramise õigus

Kliendil on õigus enda andmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta teavitades sellest klienditeenindajat e-posti teel (aadressil: info@atlante.ee) või nõuda vastutavalt töötlejalt teda puudutavate mittetäielike isikuandmete täiendamist, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärki arvestades asjakohane. Vastutav töötleja piirab isikuandmete kustutamise asemel nende töötlemist, kui:

1) andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse ning nende õigsust või ebaõigsust ei ole võimalik kindlaks teha;

2) isikuandmeid tuleb säilitada tõendamise eesmärgil.

Säilitamine

Isikuandmed säilitatakse raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks mitte kauem, kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte. Kui isikuandmete säilitamise tähtaeg lõpeb, on vastutav ja volitatud töötleja kohustatud isikuandmeid jäädavalt kustutama. Selleks peab vastutav töötleja rakendama nõuetekohaseid õiguslikke ja tehnoloogilisi meetmeid.

Kustutamine

Kliendil on õigus vastutavalt töötlejalt nõuda kogutud isikuandmete kustutamist, kui:

1) isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;

2) isikuandmete töötlemisel ei arvestatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid;

3) vastutav töötleja on kohustatud andmed kustutama täitmaks seadusest, kohtuotsusest, välislepingust või muust siduvast kokkuleppest tulenevat kohustust.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel aadressil info@atlante.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kahe nädala jooksul.

Otseturustusteated

E-post aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb e-post võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditeenindaja vahendusel info@atlante.ee või telefoni teel 5100555. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee), kelle on õigus esitada kaebus, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud kliendi õigusi.